Alakzatok és Képek

Berezvai Dani 11D 

Alakzatok Képek.doc

Alakzatok:

 • Alliteráció: Betűrím. (Világnak világa, virágnak virága)
 • Rím: Sorvégek összecsengése.
 • Áthajlás: (Enjambement) Nincs írásjel a sor végén. Szelíd ~: lazább összefüggő mondatrészeket választ el. Éles ~: Szorosan tapadó szintagmákat választ el.
 • Ismétlés: Egyszerű, kulcsszavak, tő (figura etimologica), felsorolás, részletezés, halmozás, kötőszóhalmozás, gondolatritmus (párhuzamos mondatszerkesztés), refrén.
 • Kihagyás, Felcserélés: Hiányos mondatok, szórend, mondatrend, kérdés, felkiáltás, megszólítás.
 • Túlzás, Kicsinyítés:
 • Nyílt gúny: Felnagyítva mutatja meg egy jelenség negatív vonásait.
 • Irónia: Látszólagos dicséret mögött elítélés húzódik meg. Humor.

 

Képek:

 • Hasonlóság:
  • Metafora: Átvitel az azonosító-azonosítandó között. Teljes ~: Szívem egy nagy harangvirág. Egytagú ~: Gyere ki galambom! Gyere ki gerlicém! (Iluska)
  • Megszemélyesítés: Élettelen tárgyak élő tulajdonságokkal való felruházása.
  • Allegória: Másról beszélni. (Itt a nagy halott előttünk… halott=Magyarország)
 • Hasonlóság és érintkezés:
  • Szinesztézia: Összeérzés. (Milyen volt hangja selyme… hallás+tapintás.) [A tankönyv szerint látás+hallás?]
  • Szimbólum: Ismertetőjel, bélyeg, jegy. (A rabság jele lánc, a béke jele galamb)
 • Érintkezés:
  • Metonímia: Névcsere. (Csendes a ház… nem a benne lakók. Célozza vasával… fegyverével. Boglyák * hűvösében… *=árnyékának a.)
  • Szinekdoché: Veleérzés. (A sarkon reszket egy zörgő kabát.)
 • Képszerű:
  • Hasonlat: , mint + -ként +gyanánt + -szerű +akár +valamint +mintegy +mintha
 • Egyéb:
  • Körülírás: Babonás félelemből / tapintatból. (Meghalt = jobb létre szenderült, terhes = másállapotban van.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.