Category Archives: Történelem

VI Magyarország az Újkorban

VI Magyarország az Újkorban.doc

Jagellók, török hódoltság

 

Mátyás halála után a Jagelló-házból II. Ulászló lesz a király, alkalmatlan. Fia II. Lajos sem jobb.

Dózsa György: Keresztes háborúból parasztfelkelés. Eleinte sikeres volt, leverés után a megtorlás a vezérek kivégzése és a jobbágyok röghözkötése. De gyakorlatban a rendelkezés késik.

Mohácsi csata: Végváraink gyengék, Nándorfehérvár 5 éve elesett, Habsburgokat lefoglalták a franciák, török támad, 1526, katasztrófa, király meghalt, sereg fele oda, Budáig vonult a szultán.

15 évvel később a törökök megszállták Budát, az ország három részre szakadt. Végvárhálózat 22000 fős védősereggel a határon. A várharcok lelassítják, majd megállítják a török nyomulását.

Eger sikeres védelme 1552, Szigetvár eleste 1566 Itt Szulejmán és Zrínyi mindketten meghalnak.

Tizenöt éves háború: 1606-ig tart, Török és Habsburg harcol magyar földön, jelentős kárt okozva.

Kettős adóztatás: A török többet, mint a szokásos, a magyar felét szedte a régi adómennyiségnek.

Sok sikertelen kísérlet történt az újraegyesítésre, Fráter György, Báthory, Bocskai, Bethlen, stb.

A törökök megtorló támadása Erdély ellen: 1660-ban elesik Várad, Erdély nem önálló többé.

Zrínyi téli hadjárata 1664 hídégetés, török sereg szétverése. De előnytelen békét kötünk.

További sikertelen kísérletek: A Wesselényi-féle és a Kuruc mozgalom Thököly vezetésével.

Szent Liga: A pápa szervezte. 1699 sikerült kiűzni a 150 éves török megszállást.

Újszerzeményi Bizottság: A birtok értékének 10%-a a fegyverváltság, ennyibe kerül visszavenni.

Szabadságharc: II. Rákóczi Ferenc vezeti. A törökök elmentek, de a Habsburgokat is ki kell űzni.

A harc eleinte sikeres, a franciák még pénzzel is támogattak. Majd a Habsburgok legyőzik a franciákat, és nagyobb erővel tudnak minket támadni. 1711-ben letettük a fegyvert. Szatmári béke. A népesség nem növekedett annyira, mint máshol. A kis jégkorszak miatt rövidebbek a nyarak. A védekezés miatt elmocsarasították a várak környékét.

 

1 és fél óra, 280 szó, 1977 karakter.

 

V Kora Újkor

Berezvai Dani 10D

V Kora Újkor.doc

A kora újkor

A hosszú XVI. Század, tőkés gazdaság, világpiac, ipari fejlődés, Amerika felfedezése, vallásszakadás, Angol köztársaság, Szentpétervár, abszolutizmus (=egyeduralom).

A felfedezések: Portugália és Spanyolország a két felfedező, később a kereskedelemhez Anglia is csatlakozik, majd Németalföld. Karavella: óceánjáró hajó. Az első felfedezések Ázsia felé kerestek közvetlen tengeri utat, hogy kikerüljék a törököket és a közvetítőket (Vasco da Gama).

Kolumbusz Kristóf: 1492-ben felfedezte Amerikát, de élete végéig hitte, hogy Indiába érkezett.

Fernando Magellán: Bebizonyította, hogy a föld körülhajózható. 5 hajóból 1 maradt, ~ meghalt.

A spanyolok megsemmisítették az Azték és az Inka kultúrákat, belső segítséggel. Ültetvények.

A behurcolt betegségek miatt sok őslakos meghalt, helyettük néger rabszolgákat hoztak.

A portugálok az ázsiai kereskedelmet intézik Európa számára. Kereskedelmi telepek, erődök.

A kialakuló világpiacot Nyugat-Európa uralja, mozgatja. Sp, Por nem tud annyira érvényesülni.

Kereskedelmi utak átrendeződése: az Atlanti-óceán átveszi a főszerepet, miközben a Földközi-tenger visszaszorul. Emelkednek az árak, a bérből élők fizetését viszont nem emelik. Amerikából új növények honosultak át Európába: kukorica, burgonya, dohány, paprika, paradicsom, kakaó

Hitszakadás: Fő oka a búcsúcédulák árusítása. (Pénzért bűnbocsánat.) Luther Márton 95 pontja. Az 1555 vallásbéke kimondja: Akié a föld, azé a vallás. Vagyis a földesurak választanak vallást. További vallásirányzatok: Kálvin János reformációja, sokféle protestáns irányzat. Bibliafordítás.

Ellenreformáció: Katolikus megújulás, papképzés, vallásháborúk, erőszakos térítés.

Harmincéves háború: 1648-ig tartott, Spanyolország szárazföldi vereséget szenvedett. A háború nagy nyertese Franciaország. Tapasztalat: Zsoldosok nem jók, helyettük állandó hadsereg lesz.

A franciák megpróbáltak világuralomra törni, de nem sikerült az angol tengeruralom miatt.

Abszolutizmus: korlátlan egyeduralom. Francia. (Merkantilizmus: állami támogatás az iparnak.)

Második jobbágyság: Újra röghöz kötött, robotra kényszerített parasztok. Cseh, Magyar, Lengyel.

Nagy Péter: Rettegett Iván halála után visszaáll a rend. Szentpétervár német nevű orosz főváros.

Angol forradalom: Eredménye köztársaság, Cromwell diktatúrája, végül alkotmányos monarchia.

Világegyetem: Heliocentrikus világkép: Ellipszispályán keringenek a bolygók a Nap körül.

Térképészet: Sok számítás, aprólékos rajzolás, nyomtatás kifizetődővé tette.

Orvostudomány: Vallás és babona már nem akadályozza a boncolást. Mikroszkóp. Vérkeringés.

Barokk művészet: Reneszánsz után, nagy méretek, rendszer, nagyszabású városrendezések.

 

3 és fél óra, 328 szó, 2682 karakter.

 

IV Magyarország (Anjouk)

Berezvai Dani 10D

IV Magyarország (Anjouk).doc

Anjouk

Az Árpád-ház 1301-ben férfiágon kihalt, III. András volt az utolsó Árpád-házi uralkodó.

Végül a női ágon beházasodott Anjou-család Károly Róbertje nyerte el a trónt, a két másik trónkövetelőt legyőzve.

Honor: A hatalmi elit tagjainak adott földbirtok arra az időre, ameddig tisztségüket betöltötték. E birtok jövedelmeiből kellett fedezniük a beosztással járó összes kiadásokat.

Kapuadó: (internetről) Ha a jobbágy kapuján átfér egy ökrösszekér, 18 dénár kapuadót fizessen.

Bányászat: Támogatta az új bányák nyitását, a haszon 1/3-át megtarthatta a földesúr.

Bandérium: Főúri magánhadsereg, zászlóalj. A legfőbb vezetőknek saját hadserege lehetett.

Új kereskedelmi útvonal: 1335-ben a visegrádi királytalálkozón jelölték ki, Bécset elkerülve.

Kétféle város: Mező~: hűbéri kötöttségek, kiváltságok. Szabad királyi ~: körbefalazott, polgárjog.

Perszonálunió: Fia, Nagy Lajos Lengyel király lett, de a két országnak csak a királya volt közös.

Egy és ugyanazon szabadság: Minden nemesnek ugyanazok a jogai és kiváltságai.

Luxemburgi Zsigmond: Nagy Lajos lányának férje, szakembereket is hívott tanácsosnak. Évekig tartó távolléteiben sem gyengült meg hatalma.

 

Török veszély

Magyarország szomszédjainak meggyengülése miatt nagyhatalom lesz. Mikor a törökök délen szomszédunkká váltak, külpolitikai helyzetünk gyökeresen megváltozott.

Luxemburgi Zsigmond végvárrendszert építtet, csak bandériumaink és királyi hadseregünk van.

Hunyadi János sikeres hadvezér. Téli hadjárata: 1443 vége – 1444 eleje. Minden csatát megnyert, de mégis vissza kellett vonulnia a török túlerő miatt. Ezután védekező harcmodorra váltott. Nándorfehérvárt sikeresen megvédte a szultánnal szemben.

Hunyadi Mátyás trónviszályok egész sora után lett királlyá koronázva. Az adókat átnevezte, így megszűntek az eddig szerzett mentességek. Rendkívüli hadiadó: gyakran szedték, 1 aranyforint.

Fekete sereg: Főként zsoldosokból állt, eleinte 6, később 20 ezer fő. Még Bécset is bevette 1485. Mátyás felesége Beatrix nem szerzett erős szövetségest. Rendezett, erős országot hagyott hátra.

Városok: Bánya~, Mező~, Kereskedő~, Királyi ~. Sok a tűzvész és a járvány, de a bevándorlás mértéke szinten tartja a népességet. Vízvezeték, csatorna ritkaságszámba ment. Jobbágypolgárok

 

2 óra, 298 szó, 2254 karakter.