6 thoughts on “Tételsorok

 1. Irodalom tételsor
  Életművek: Petőfi – Az apostol, Arany János balladái, Ady Endre szimbolizmusa a Léda–versek tükrében, Babits Mihály – Jónás Könyve, Kosztolányi Dezső – Édes Anna, József Attila kései költészete – Az utolsó vershármas
  Portrék: Balassi Bálint szerelmi költészete, A műfajok sokfélesége Csokonai Vitéz Mihály költészetében, Vörösmarty Mihály gondolati költészete, Mikszáth Kálmán – Jó palócok és Tót Atyafiak
  Látásmódok: Zrínyi Miklós – Szigeti veszedelem, Jókai Mór – Arany ember, A groteszk ábrázolásmód Örkény István műveiben
  Kortárs irodalom: Mutasd be egy kortárs művész életművét (Esterházy Péter, Nádas Péter, Kukorelly Endre, Csukás István, Bodor Ádám)
  Világirodalom: Homéroszi Eposzok (Iliász, Odüsszeia), Puskin – Anyegin
  Színház- és drámatörténet: Molière – Tartuffe, Madách Imre – Az ember tragédiája
  Az irodalom határterületei: A krimi műfaji jellemzői
  Regionális irodalom: Erdélyi magyar irodalom – Wass Albert (Magukrahagyottak)
  (feltöltve itt: http://erettsegi.3ice.hu/minden-letoltese/)

 2. Történelem tételsor:
  1: Athéni Demokrácia (demokrácia fogalma, kialakulása, intézményei, működése)
  2: A IX.-XI. századi magyarság életforma-váltása (honfoglalás előzményei és eseményei, államalapítás, gazdaság és társadalom a honfoglalás előtt és után)
  3: Az egyén helyzete a középkori európában (középkor szakaszai, feudalizmus, jobbágyság, falu, városok kialakulása, önkormányzat, céhek)
  4: Középkori magyar királyok jövedelempolitikája (Szent István, III. Béla, II András jövedelmei / bevételei, Anjouk gazdasága, Mátyás gazdasága)
  5: IV. Béla politikája a tatárjárás előtt és után (Tatárjárás és következményei, II András)
  6: Magyarország és az Oszmán Birodalom (kialakulás, társadalom, gazdaság = rablógazdálkodás, Zsigmond, Hunyadi János, Mátyás, Mohácsi vész, Végvári harcok, török terjeszkedés, magyar külpolitika)
  7: Felfedezések és következményei (okai, felfedezéseket lehetővé tevő technikai újítások, felfedezőutak, gyarmatosítás, hatása Amerikára és Európára, eredeti tőkefelhalmozás, manufaktúra)
  8: Francia abszolutizmus (fogalma, jellemzői, kiépítése, Franciaország gazdasága, társadalma, XIV Lajos)
  9: Rákóczi Szabadságharc (I. Lipót abszolutizmusa, szabadságharc, okai, előzményei)
  10: Népesedés és nemzetiségi arányok a XVI.-XVIII századi Magyarországban (lakosság pusztulásának okai, törökellenes harcok, 15 éves háború, törökök kiűzése, szabadságharc, járványok, bevándorlás, betelepítés, migráció fogalma és következményei)
  11: Ipari forradalom és következményei (forradalom fogalma, folyamata, technikai újítások, tőkés társadalom, gyár, gyárváros, városiasodás, negatív következmények)
  12: Reformkori országgyűlések (Kossuth és Széchenyi programja)
  13: 1848. Március 15. (nap eseményei, reformkor, szabadságharc és forradalom közti különbség, forradalom okai)
  14: Kiegyezés gazdasági következményei (jelentése, hatása)
  15: Magyarország alapkérdése a 2 világháború között
  16: Az első világháborút lezáró békerendszer
  17: Bolsevizmus és nácizmus összehasonlítása (ideológia, Szovjetunió és Németország a 2 világháború között, Sztálin és Hitler hatalomra jutása)
  18: Világgazdasági válság és a New Deal
  19: Mindennapok Rákosi, Nagy Imre és Kádár idején
  20: Rendszerváltás

 3. Nyelvtan tételsor:
  1 Ember és nyelv: A nyelv, mint jelrendszer
  2 Ember és nyelv: A nyelv, a beszéd és a gondolkodás
  3 Kommunikáció: A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói
  4 Kommunikáció: A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei
  5 A magyar nyelv története: A Tihanyi Apátság Alapítólevele, Halotti Beszéd és Könyörgés, Ómagyar Mária siralom főbb jellemzői
  6 A magyar nyelv története: A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése
  7 Nyelv és társadalom: A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái
  8 Nyelv és társadalom: A nyelv területi tagolódása és társadalmi rétegződése
  9 Nyelvi szintek: A magánhangzók és mássalhangzók rendszere, a hangok találkozása és helyesírásuk
  10 Nyelvi szintek: A morfémák (szóelemek) szerepe a szóalakok és szószerkezetek alkotásában
  11 Nyelvi szintek: A szófajok rendszere
  12 Nyelvi szintek: A szóösszetétel jelentősége és fajtái
  13 A szöveg: A szöveg ismertetőjegyei, szerepe a közlésben, 2 alapformája: élőbeszéd és írás)
  14 A szöveg: A szövegösszefüggés megvalósításának nyelvtani eszközei
  15 A szöveg: A szövegfajták
  16 A retorika alapjai: Az érvelés, az érvek típusai
  17 A retorika alapjai: A nyilvános beszéd, a beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig
  18 Stílus és jelentés: A publicisztikai stílus főbb jellemzői
  19 Stílus és jelentés: Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok stílusértéke
  20 Stílus és jelentés: A képszerűség stíluseszközei

Leave a Reply

Your email address will not be published.